Algemene voorwaarden

Artikel 1.

De vereniging is genaamd: Operettevereniging “Caecilia”. Zij is gevestigd te Oudkarspel, gemeente Dijk en Waard.
De vereniging is opgericht op eenentwintig september negentienhonderdtien.

DOEL
Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel: het beoefenen van zang en spel in de ruimste zin van het woord, echter voornamelijk met het doel tot het jaarlijks brengen van een serie operette uitvoeringen.
 2. De vereniging heeft derhalve niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder de leden.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur, terwijl het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

GEWONE LEDEN
Artikel 4.

Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.

ERELEDEN, JEUGDLEDEN ENH DONATEURS
Artikel 5.

De vereniging bestaat verder uit:

 1. ERELEDEN, dat zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  Voor het overige hebben ereleden dezelfde rechten en verplichtingen welke op de leden bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.
 2. JEUGDLEDEN, dat zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, maar nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
 3. DONATEURS, dat zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen.

Jeugdleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
Ook van hen houdt het bestuur een register bij als bedoeld in artikel 6 lid 3.

TOELATING-VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden en donateurs.
 2. Bij niet toelating tot lid, welke beslissing schriftelijk dient te worden medegedeeld, kan de algemene vergadering op zijn/haar beroep alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. door het overlijden van het lid;
  b. door opzegging van het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsook wanneer het lid heeft opgehouden aan de eventuele vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen.
  Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering.
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of fusie.
  Een opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende

op de datum waartegen was opgezegd. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JEUGDLEDEN EN DONATEURS
Artikel 8.

 1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid en een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 9.

 1. De leden, jeugdleden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
  Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  De hoogte van de respectievelijke jaarlijkse bijdragen wordt in het huishoudelijk reglement vastgelegd.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

BESTUUR
Artikel 10.

 1. Het bestuur bestaat uit vijf of zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit de gewone leden.
  De procedure voor de kandidaatstelling van bestuursleden wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd.
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 11.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.
  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
  b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING
Artikel 12.

 1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de algemene vergadering in functie gekozen.
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
  Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
  In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 5. Elk bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
  Indien het een aangelegenheid betreft die tot de bestuurstaak van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

HET BESTUREN VAN DE VERENIGING
Artikel 13.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 4. Het bestuur heeft de -slechts intern werkende- goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor:
  a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, stichten, verbouwen of slopen van registergoederen;
  b. het huren, verhuren of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere gebruiksrechten van registergoederen;
  c. het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
  d. het aangaan van borgtochten en/of stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
  e. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;
  f. het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen;
  g. het aanvragen van het faillissement van de vereniging of surseance van betaling;
  h. het sluiten van arbeidsovereenkomsten;
  i. in het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen een bedrag of waarde, zoals nader door de vergadering zal worden vastgesteld, te bovengaande, waarbij handelingen tussen dezelfde partijen binnen het tijdsbestek van een maand verricht als een handeling zullen gelden.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14.

Alle bestuursleden gezamenlijk dan wel de voorzitter of diens plaatsvervanger tezamen met de secretaris of diens plaatsvervanger vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

JAARVERSLAG
Artikel 15.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring over aan de algemene vergadering. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de statuten alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging als bedoeld in artikel 15 wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.
  In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met verslag van de aldaar benoemde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; de benoeming van de leden van de commissie wordt geregeld in het huishoudelijk reglement;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
  De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden van de vereniging en de ereleden. Geen toegang hebben de geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder gewoon- en erelid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN
Artikel 18.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
  Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter van de vergadering, op.
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden welke in de eerstkomende algemene ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de notulist worden ondertekend.
  Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de uitslag van de stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 1 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een stemming over personen geen voldoende meerderheid is verkregen dan wort herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
  Mochten naast de personen op wie de ,meeste stemmen zijn uitgebracht twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, dan beslist het lot welke van deze personen naast degene met het hoogste aantal stemmen, in de herstemming zal worden opgenomen.
  Degene die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt, is verkozen. Staken de stemmen alsdan, dan beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het verworpen.
 7. Over personen wordt schriftelijk gestemd
  Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 16 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6 lid 3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 21.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
  Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE
Artikel 22.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is overeenkomstig van toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een door de algemene vergadering aan te wijzen en in de gemeente Langedijk of in de nabije omgeving bestaande vereniging met een gelijke of nagenoeg gelijke doelstelling als vereniging.

Artikel 23.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.