AVG

Privacy verklaring

Onze vereniging respecteert de privacy van al haar leden en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die mogelijk via een link met onze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie
Als je je aanmeldt als lid van onze vereniging vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om diensten aan je te kunnen leveren en je te kunnen informeren over onze activiteiten in de ruimste zin.
Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden om je door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over activiteiten en diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen.
Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door onze vereniging. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak.
Je hebt altijd de mogelijkheid je persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Je kunt daartoe een verzoek doen via ons mailadres info@caecilia-muziektheater.nl

De vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Jouw persoonsgegevens zullen uiterlijk twee jaar na beƫindiging van je lidmaatschap van de vereniging uit de administratie worden verwijderd.
Een nadere uitwerking van de AVG is voor leden te vinden in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging.